praktisch

telefoonuur

voor afspraken, informatie of een babbel
ma t/m do 09.30-10.00 uur
telefoonnr 020 679 89 54

praktijkadres

Praktijksessies vinden plaats op twee locaties in Rivierenbuurt Amsterdam.

stuur een bericht

 

nieuwsbrief

Klik hier om je hiervoor aan te melden.

 


tarieven

mensen sessie (op de praktijk of online)
standaard tarief €70,-;
zakelijk tarief (hoog inkomen; werkgever betaalt; enz) €80,-;
sociaal tarief (bodeminkomen; student; enz) €50,-.
halfuur sessie online €40,-/€45,-/€30,-.
Als je iemand doorstuurt (mens of dier), krijg je je volgende sessie €5,- korting.

dieren sessie (op locatie of online)
standaard tarief €70,-;
zakelijk tarief (hoog inkomen; werkgever betaalt; enz) €80,-;
sociaal tarief (bodeminkomen; student; enz) €50,-.
reiskosten €0,20 per km tot 70 km retour, daarboven in overleg.
Als je iemand doorstuurt (mens of dier), krijg je je volgende sessie €5,- korting.

workshop Natuurontmoeting voor 1 persoon €50,-, voor 2 personen €90,-
wandeling NatuurUur voor 1 persoon €15,-; voor 2 personen €25,-

Cadeaubonnen verkrijgbaar!

Afzeggen is kosteloos tot 24 uur tevoren.
Bedragen zijn vrijgesteld van btw.
NL59 ASNB 0267 5542 30, t.n.v. M K van der Eerden

KvK nr 80411894overige info

even checken

Leidraad praktijk:
NatuurlijkerWijze verplicht zich de best mogelijke begeleiding te geven. Verder geldt voor de volgende activiteiten:

sessie mensen

Een energetische sessie door NatuurlijkerWijze beoogt het bevorderen van maximale gezondheid en welzijn op holistische wijze. Een sessie is echter geen vervanging voor reguliere gezondheidszorg. Consulteer zo nodig een arts.
De informatie of inhoud van sessies is NIET bedoeld om een diagnose te stellen, een ziekte te behandelen, te genezen of te voorkomen.
Een sessie geschiedt op eigen risico. De klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de informatie uit de sessies.

sessie dieren

Een energetische sessie door NatuurlijkerWijze beoogt het bevorderen van maximale gezondheid en welzijn van het dier op holistische wijze.  Een sessie is echter geen vervanging voor reguliere gezondheidszorg. Consulteer zo nodig een dierenarts.
De informatie of inhoud van sessies is NIET bedoeld om een diagnose te stellen, een ziekte te behandelen, te genezen of te voorkomen.
Een sessie geschiedt op eigen risico van de eigenaar. De eigenaar is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het dier en diens gedrag voor, tijdens en na de sessie.
De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de informatie uit de sessies.

workshop en wandeling

Een workshop of wandeling door NatuurlijkerWijze beoogt de verbinding met de natuur te versterken. Dit is echter geen vervanging voor therapie. Consulteer zo nodig een therapeut.
Deelname aan een workshop of wandeling geschiedt op eigen risico. De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid en voor het toepassen van de inzichten uit de natuurervaringen.

privacyverklaring

Vertrouwelijkheid

NatuurlijkerWijze/Katinka van der Eerden vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met gegevens van klanten en deelnemers wordt omgegaan. Het uitgangspunt is dat de verstrekte persoonsgegevens bestemd zijn voor intern gebruik door NatuurlijkerWijze.
Persoonlijke gegevens die aan NatuurlijkerWijze worden verstrekt, worden uiteraard met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. NatuurlijkerWijze kan de verstrekte persoonsgegevens vastleggen en verder verwerken.

Doel gegevens

Persoonsgegevens van klanten worden door NatuurlijkerWijze verwerkt ten behoeve van het verzorgen van het klantendossier en het verzorgen van de (financiële) administratie.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht/behandeling waarvoor u zich bij NatuurlijkerWijze heeft aangemeld. Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal NatuurlijkerWijze de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam; telefoonnummer; huisadres en woonplaats; e-mailadres.

Dit brengt met zich mee dat ik:
-uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, als beschreven in deze Privacyverklaring;
-de verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Bewaarbeleid

Uw persoonsgegevens worden door NatuurlijkerWijze opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode waarbij de wettelijk bewaartermijn in acht dient te worden genomen. Ik zorg ervoor dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard blijven dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Voor de financiële administratie geldt een bewaartermijn van maximaal 7 jaar. NatuurlijkerWijze bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden niet aan derden openbaar gemaakt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hiervoor schriftelijk toestemming geeft.
Voor online sessies en workshops wordt gebruikt gemaakt van Skype en Zoom. Met betrekking tot Zoom wordt aangeraden als men wel registreert om dan NIET met Facebook te registreren en geen gevoelige informatie, zoals wachtwoorden en financiële gegevens, te delen. 

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Gegevens inzien

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het contactformulier op deze site.

Klachten en vragen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als NatuurlijkerWijze ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op deze website.

disclaimer

© 2020 NatuurlijkerWijze. Alle rechten voorbehouden.

Niets van deze website mag op enigerlei wijze worden gebruikt en/of openbaar gemaakt zonder toestemming van Katinka van der Eerden.

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. NatuurlijkerWijze/Katinka van der Eerden is echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie op de site.